เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนโดรน, วิธีขึ้นทะเบียนโดรน

วิธีขึ้นทะเบียนโดรน
วิธีขึ้นทะเบียนโดรนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.ขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) - ทำที่ กสทช. (NBTC) หรือผ่าน website
2.ขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) - ทำที่ สำนักงานการบินพลเรือน (CAAT) หรือผ่าน website
เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนใบอนุญาตครอบครองโดรน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนใบอนุญาตนักบินโดรน