Q : ต้องขึ้นทะเบียนโดรนที่หน่วยงานใด? A : จะต้องขึ้นทะเบียนทั้ง 2 หน่วยงาน ดังนี้
    1. ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนที่ สำนักงาน กสทช. (เสมือนการทำทะเบียนรถยนต์)
    2. ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (เสมือนการทำใบขับขี่รถยนต์)
Q : โดรนประเภทใดบ้างที่ต้องขึ้นทะเบียน? A : โดรนที่ต้องขึ้นทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้
   1. โดรนทุกประเภท ต้องขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนที่ สำนักงาน กสทช. (NBTC)
   2. โดรนที่มีคุณสมบัติดังนี้ ต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
    2.1) โดรนที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี

    2.2) โดรนที่น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี (โดรนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม ไม่ต้องขึ้นทะเบียน)
    2.3) โดรนที่น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังลือจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม